Nieuws over de rondweg.

Het is u misschien al opgevallen; de voorbereidingen voor de inrichting van het gebied ten westen van Nieuwaal vorderen gestaag. Het gebeurt allemaal op een locatie die momenteel niet makkelijk toegankelijk is voor het publiek, maar daar komt binnenkort verandering in. Op die locatie komt namelijk de rondweg te liggen en de contouren van deze rondweg worden  langzaam maar zeker duidelijk. Op de plek waar de weg over de wetering zal gaan, zijn grote waterreservoirs gegraven. Deze dienen ter compensatie omdat er grote delen van het gebied worden ‘ verhard’. Volgens een vindingrijke inwoner zou dit wel eens de nieuwe schaatsbaan van Nieuwaal kunnen worden. De grote hoeveelheden grond worden gebruikt om de greppels en sloten te dempen in de voormalige langwerpige landbouwpercelen. Het zag er even uit als een maanlandschap, al die grote bergen klei verspreidt over vele hectares, maar inmiddels wordt alles geegaliseerd en verder bouwrijp gemaakt.

De route van de weg door het gebied, de aanleg en de inrichting ervan zijn onderwerpen waar we allemaal een mening over hebben. Belangrijk is dat het gunstige gevolgen heeft voor de smalle straten in het dorp, en dat het tuinbouwgebied een gepaste ontsluiting krijgt. De weg doorsnijdt de open ruimte en zal daarmee de scheidingslijn gaan vormen tussen enerzijds het tuinbouwgebied en anderzijds de woonkern.

Het dorpsplatform heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de inpassing van de rondweg, mede gesteund door het Provinciale InpassingsPlan waarin afspraken zijn gemaakt over de manier waarop het overgangsgebied ingericht zou moeten worden.

Wordt het mooier en leefbaarder in Nieuwaal?

Uiteraard is dat het uitgangspunt en inzet van het dorpsplatform bij de inrichting van het gebied. Juist bij de aanleg van een nieuwe weg door een landschappelijk gebied zijn er kansen en mogelijkheden die meegenomen moeten worden. En de bewoners geven aan dat ons dorp nog genoeg nieuwe natuur kan gebruiken.

De punten waar we aandacht voor vragen:

  • Een ruime groene inpassing, een brede houtwal langs de rondweg met een diversiteit aan bomen en struiken. Op dit moment is er een strook van (slechts) 7 meter breed aan de oostkant van de weg (dorpskant) beschikbaar voor groen. Dit is aanzienlijk smaller dan we aanvankelijk hadden vernomen (18m). Er wordt nu met enkele grondeigenaren aan de westkant (tuinbouwgebied) bekeken wat de mogelijkheden zijn om ook daar groen te planten.
  • De realisatie van een wandelpad door de hele groenstrook langs de weg. Het maken van een wandeling is gezond en in Nieuwaal zijn te weinig mogelijkheden om korte wandelingen (ommetjes) te maken. Op dit moment is de groenstrook helaas te smal om ook nog een pad te realiseren. De gemeente is bezig met het uitwerken van een alternatief plan op deze strook.

Daarnaast wordt gekeken naar een idee van de gemeente om vanuit de Bieskamp een soort klompenpad te maken naar de rondweg via een bruggetje over de wetering.

Mbt de infrastructuur :

  • Het vrachtwagenverkeer wordt in de nieuwe plannen alleen ontmoedigd in de Kerkstraat en de Burgerstraat (zie bijlage) In de Jacob Ekelmansstraat wordt vrachtverkeer wel toegestaan. Dat is natuurlijk zeer merkwaardig. De keuze voor de rondweg is er juist gekomen is om de gevaarlijke en verwarrende verkeerssituatie op en rond de Jacob Ekelmansstraat te beeindigen. Dat is onacceptabel en we pleiten dan ook voor een vrachtverkeer ontmoedigingsbeleid voor deze smalle straat.
  • Het opheffen van de huidige openbare vrachtwagenparkeerplaats naar elders. Er zijn plannen om een grote parkeerplaats buiten het dorp te realiseren. Details hierover zijn niet bekend.

Het dorpsplatform is in overleg met het PHTB (Projectburo Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard) en de gemeente Zaltbommel om te bekijken hoe we Nieuwaal mooier en leefbaarder kunnen maken. We houden u op de hoogte.

DEEL DEZE INFORMATIE